Algemene Voorwaarden CV Company

Artikel 1 – Definities

Opdrachtgever: een persoon die uit hoofde van zijn functie, of onder supervisie van een leidinggevende, gemachtigd is namens zijn/haar werkgever opdrachten voor werving & selectie te verstrekken.

Opdrachtnemer: een medewerker in dienst van CV Company danwel door CV Company gemachtigd om opdrachten voor Werving & selectie van opdrachtgevers te accepteren en uit te voeren. Hierna te noemen: CV Company

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door CV Company aan de opdrachtgever hetzij mondeling hetzij schriftelijk wordt voorgedragen ter vervulling van een vacature.

Vacature: de door de opdrachtgever aan CV Company meegedeelde vacante functie die in het bedrijf/de organisatie van de opdrachtgever per direct of op termijn dient te worden vervuld.

Functieprofiel: de door de opdrachtgever aan CV Company verstrekte omschrijving van de inhoud van de vacature en de eventueel daaraan gekoppelde functie-eisen en/of persoonskenmerken van de gewenste kandidaat.

Voordracht: de schriftelijke en/of mondelinge presentatie door CV Company van een kandidaat in het kader van de opdracht, danwel een vrijblijvende presentatie van beschikbare kandidaten.

Opdracht: de procedure die begint op het moment van het verstrekken van een vacature aan CV Company, danwel het opnemen van een door CV Company (vrijblijvend) voorgedragen kandidaat in de sollicitatieprocedure. De procedure eindigt bij plaatsing van een kandidaat of wanneer voortzetting van de procedure op verzoek van de opdrachtgever of van CV Company schriftelijk of mondeling wordt beëindigd.

Plaatsing: de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst, een freelance-overeenkomst of een andersoortige overeenkomst tussen de opdrachtgever en een (vrijblijvend) door CV Company voorgedragen kandidaat.

Artikel 2 – Algemeen

Op alle opdrachten van CV Company en haar opdrachtgevers zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door CV Company zijn bevestigd. Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever de algemene voorwaarden. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van -of niet voorkomen in- deze voorwaarden, zijn deze voor CV Company alleen bindend indien deze door
CV Company uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Werving & Selectie

Na het ontvangen van een opdracht kan CV Company één of meer kandidaten voordragen aan de opdrachtgever op basis van de bij CV Company op dat moment bekend zijnde hoedanigheden en kundigheden van de kandidaat enerzijds en van het functieprofiel anderzijds. CV Company garandeert dat de haar verstrekte opdracht is uitgevoerd naar beste kunnen en weten, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. CV Company gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf hebben verstrekt, of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. CV Company sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het onjuist verstrekken van inlichtingen door kandidaten of referenten.

Artikel 4 – Exclusiviteit

Indien tussen partijen wordt overeengekomen dat er sprake is van een exclusieve wervingsopdracht is gedurende de looptijd van de opdracht de opdrachtgever gehouden alle activiteiten ten aanzien van de werving en selectie van kandidaten, te laten uitvoeren door CV Company. Voorts zal CV Company in geval van een exclusieve wervingsovereenkomst, voorgedragen kandidaten gedurende de duur van de sollicitatieprocedure niet bij andere opdrachtgevers presenteren. Indien er zich kandidaten rechtstreeks of via andere bronnen bij
de opdrachtgever melden, worden deze doorverwezen naar CV Company zodat ze kunnen worden opgenomen in de procedure.

Artikel 5 – Garantieregeling

Indien vóór of binnen een termijn van één maand na aanvang van een arbeidsovereenkomst met een door CV Company geplaatste kandidaat, de overeenkomst wordt beëindigd, zal CV Company jegens de opdrachtgever de verplichting hebben eenmalig kosteloos een andere kandidaat voor dezelfde wederom ontstane vacature voor te dragen. Deze verplichting geldt uitsluitend nadat door de opdrachtgever alle verschuldigde vergoeding(en) en/of declaratie(s) aan CV Company zijn voldaan en onder voorwaarde dat CV Company in redelijkheid in staat is vast te stellen, op grond van de van alle betrokkenen te verkrijgen informatie, dat de opdrachtgever ter zake de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst met de kandidaat geen verwijt treft. Slechts eventuele extra kosten die nog gemaakt worden, zoals specifieke wervingscampagnes, komen voor rekening van de opdrachtgever.

De garantieregeling vervalt als de opdrachtgever via andere wervingskanalen een vervangende kandidaat in dienst neemt òf als CV Company binnen twee maanden niet in staat is geweest een vergelijkbare kandidaat voor te dragen, dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van de betalingsplicht. Voor enige aanpassing in het functieprofiel gelden de bepalingen van een nieuwe opdracht. De garantieregeling is éénmalig per betaalde opdracht, nadat gebruik is gemaakt van de garantieregeling vervalt deze bij aanvang van de nieuwe kandidaat.

Artikel 6 – Derdenwerking

Ingeval opdrachtgever binnen één jaar na de datum van voordracht van een kandidaat alsnog met deze kandidaat een arbeidsovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst aangaat, hetzij voor de in de opdracht genoemde, hetzij voor een andersoortige functie wordt de aldus gesloten overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen dankzij de inspanningen van CV Company. In dit geval is de opdrachtgever het gebruikelijke honorarium verschuldigd conform artikel 9.
Bovenstaande geldt ook indien met de kandidaat een overeenkomst wordt aangegaan door een zusterbedrijf danwel een organisatie, die in enig ander samenwerkingsverband staat met de organisatie. Opdrachtgever is jegens CV Company gehouden om hiervan uiterlijk binnen één week na de totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen aan CV Company op straffe van een verbeurte van een boete van een bedrag gelijk aan de helft van het verschuldigde honorarium en onverminderd de verschuldigdheid van het overeengekomen honorarium.

Artikel 7 – Vertrouwelijkheid en privacy

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door CV Company gepresenteerde schriftelijke bescheiden zoals curriculum vitae en dergelijke, over te dragen c.q. ter inzage te verstrekken aan derden. Ook is het niet toegestaan vertrouwelijke informatie rondom de kandidaten te delen met derden of ongevraagd referenties in te winnen bij voormalige werkgevers van de kandidaat.

CV Company behoudt het eigendom op verstuurde gegevens van voorgedragen kandidaten, deze gegevens zijn gedurende 1 jaar eigendom van CV Company. Het is de opdrachtgever niet toegestaan met door CV Company voorgedragen kandidaten afspraken te maken die afwijken van de opdracht danwel in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden. Ook is het niet toegestaan kandidaten in de opdrachtfase op enige manier rechtstreeks te benaderen, zonder dat CV Company daarvoor schriftelijke toestemming heeft verstrekt aan de opdrachtgever.

Artikel 8 – Vrijwaringsbepaling

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat.
CV Company sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder ook begrepen gevolgschade – van kandidaten die als gevolg van de opdrachtuitvoering met de opdrachtgever een overeenkomst zijn aangegaan. De opdrachtgever kan hieruit geen rechten ontlenen om het verschuldigde honorarium aan CV Company op te schorten of niet te voldoen.

Artikel 9 – Honorarium en facturatie

Het door CV Company in rekening te brengen honorarium is een bemiddelingsfee ter hoogte van een vooraf overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris (op basis van fulltime, inclusief vakantiegeld), Niet van invloed op de hoogte van het percentage zijn: de aard van de functie, het aantal arbeidsuren, de duur van de arbeidsovereenkomst of het niveau van de kandidaat.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief B.T.W. Nadat de opdrachtgever met de kandidaat een arbeidsovereenkomst, een freelance-overeenkomst of andersoortige overeenkomst heeft gesloten, zal CV Company binnen een week na het sluiten van de overeenkomst een factuur toezenden ter hoogte van het geldende honorarium

Artikel 10-Betalingstermijn

Betaling van de factuurbedragen dient binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening hierbij is uitgesloten. Indien niet binnen voornoemde termijn volledige betaling is geschied, is CV Company gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke rente in rekening te brengen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Tevens is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die het gevolg zijn van wanbetaling.

Artikel 11 – Opzegging

CV Company is gerechtigd tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst op ieder moment, in geval CV Company van mening is niet aan de eisen van de opdrachtgever te kunnen voldoen. Indien in geval van overmacht CV Company niet op tijd de dienstverlening kan verlenen, heeft zij het recht de dienstverlening op de schorten, dan wel van de dienstverlening af te zien, al naar gelang de omstandigheden.

Artikel 12 – Privacy Statement

Bij CV Company vinden we het belangrijk om de privacy van onze gebruikers te bewaken, daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Op het moment dat u uw persoonsgegevens bij ons achterlaat, geeft u toestemming voor het opslaan van deze gegevens. U gaat akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door CV Company overeenkomstig met de privacyverklaring op onze website www.cvcompany.nl

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting beslecht bij de arrondissementsrechtbank dan wel de bevoegde kantonrechter.

CV Company ● Piet Joubertstraat 24, 7315 AV Apeldoorn ● 06-33993600 ●  email@cvcompany.nl ● www.cvcompany.nl ● KvKnr 08142375 ● BTW-ID NL001384048890 ● Banknr NL35 ABNA 0433.8275.80